Skip to content

Waarnemen en begrijpen is een interventie die ingezet wordt om te adviseren over het vervolgtraject.

Aanvraag:

 • De directeur of intern begeleider van een school of een onderwijsondersteuner van een Samenwerkingsverband kan een Startinterventie aanvragen.
 • Wanneer er toestemming is van ouders en/of verzorgers kan er worden gestart.

Inhoud:

 • Afstemmingsgesprek tussen aanvrager en FOS Onderwijs.

In dit gesprek wordt een planning gemaakt voor het verdere verloop.

 • FOS Onderwijs heeft een kort afstemmingsgesprek met de IB’er (en leerkracht);
 • Observatie van 45 minuten in de situatie die het beantwoorden van de hulpvraag mogelijk maakt.
 • Kort gesprek met leerkracht (en IB-er) om het beeld van het kind nog meer te verhelderen/extra info te krijgen, om eerste bevindingen vanuit de observatie te delen en om eventueel aan te geven wat het advies van FOS Onderwijs zal zijn.
 • FOS Onderwijs maakt verslag op hoofdlijnen van het beeld dat hij/zij heeft gekregen van de problematiek die speelt m.b.t. ondersteuningsvraag. Dit verslag wordt naar de leerkracht gemaild. Dit verslag wordt in het overleg nader toegelicht.
 • Wanneer FOS Onderwijs inschat dat een OOA noodzakelijk is, zal FOS Onderwijs daarvoor een offerte maken en deze naar de opdrachtgever mailen, daarover zal telefonisch contact zijn om het e.e.a. nader toe te lichten waar nodig.
 • Overleg op school.

Afronding/vervolg:

 • IB’er maakt n.a.v. gesprek een plan van aanpak.
 • School kan zelf verder of school kan verder maar met inzet van extra ondersteuning er zal dan een vervolg zijn gericht op een passende interventie, met elkaar zal er een plan worden gemaakt en daarvan zal een voorstel worden gedaan met een offerte van de kosten.
× Hoe kan ik je helpen?